naar top
Menu
Logo Print

EISEN NAAR GEVELISOLATIE VAN SCHOOLGEBOUWEN

geluidswerende metalen deurenOVERZICHT VAN DE EISEN NAAR GEVELISOLATIE BIJ SCHOLEN

Dit deel van de norm handelt over de geluiden die uitgewisseld worden tussen de schoollokalen en de buitenomgeving, dit in beide richtingen, door de gevelelementen.

NORMEISEN

Er worden eisen gesteld aan elk gevelvlak, in functie van het buitenlawaai, vastgelegd volgens strikte regels. Het richtniveau voor lawaai binnen is hetzelfde als voor installatielawaai. Mogelijk aanwezige ventilatievoorzieningen worden tijdens de bepaling van de gevelisolatie zodanig ingesteld dat er voldaan is aan de nominale debietvereisten.

Voor de eisen, gesteld aan gevelelementen (vensters en ventilatieroosters), kan men werken via de defaulteis in de norm, ofwel valt dit te dimensioneren door een studiebureau (EN 12354-3). De meettolerantie bedraagt 3 dB.

Lokalen met een normale tot zeer hoge geluidsgevoeligheid

Voor lokalen met een zekere geluidgevoeligheid dient de geluidsisolatiewaarde van de gevel zodanig te zijn dat het binnenniveau, berekend op basis van het volgens strikte rekenregels bepaalde buitenlawaainiveau,de 'Richtwaarde Installatielawaai' (zie hoger) niet overschrijdt. Daarnaast dient diezelfde geluidsisolatiewaarde van de gevel minstens 26 dB te bedragen. Voor de verhoogde eis dienen beide waarden met 4 dB verstrengd te worden.

Naast speelplaatsen

Voor leslokalen naast speelplaatsen, gebruikt tijdens de lesuren, geldt voor open speelplaatsen een normale eis dat de geluidsisolatie van de gevel groter dan of gelijk dient te zijn aan34 dB, en onder afdaken zelfs38 dB. Binnenspeelplaatsen (atriums) vallen onder luchtgeluid en worden beschouwd als lokalen (zie hoger).

Richtlijnen

Bij gevelisolatie is de ventilatiein 90% van de gevallen het probleem, vooral de omloopgeluiden via de ventilatie en de buitenomgeving. Het toegepaste ventilatiesysteem speelt daarbij een grote rol. Werkt men bv. met systeem 'C', met een natuurlijke toevoer aan een luidruchtige straatzijde en een mechanische afvoer elders, dan ontstaan er problemen. Beter is een type 'D' met zowel mechanische toe- als afvoer via een geluidsluwe achterzijde van het schoolgebouw. Gebruik verder altijd akoestisch gedempte ventilatieroosters. Voorzie gangen als akoestische buffer tussen klaslokalen en lawaaibelaste gevels.